200 Hour Yoga Teacher Training (April 2019)

With Mallorie Buoy (Prem Rathanam), Erin (Usha Anandi) Foley and Varsha Panwar

April 11 - May 10, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

200 Hour Yoga Teacher Training (October 2019)

With Yogrishi Vishvketu, Eila Devi and Christine (Krishnaa Mukti) Withiel

September 26 - October 25, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

300 Hour Yoga Teacher Training (November 2019)

With Yogrishi Vishvketu, Eila Devi and Christine (Krishnaa Mukti) Withiel

November 8 - December 13, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

200 Hour Yoga Teacher Training (February 2020)

With Yogrishi Vishvketu, Eila Devi and Mary Hammerstein

January 30 - February 28, 2020
Anand Prakash Yoga Ashram