200 Hour Yoga Teacher Training (October 2018)

With Yogrishi Vishvketu, Yog Sundari (Julia Anastasiou) and Eila Devi

September 27 - October 26, 2018

300 Hour Yoga Teacher Training (November 2018)

With Yogrishi Vishvketu, Christine (Krishnaa Mukti) Withiel and Eila Devi

November 8 - December 14, 2018

200 Hour Yoga Teacher Training (February 2019)

With Yogrishi Vishvketu, Leala (Pragya) Enfield and Eila Devi

January 31 - March 1, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

200 Hour Yoga Teacher Training (April 2019)

With Yogrishi Vishvketu and Khyati (Kalyani) Saroha

March 29 - April 26, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

200 Hour Yoga Teacher Training (October 2019)

With Yogrishi Vishvketu

September 26 - October 25, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

300 Hour Yoga Teacher Training (November 2019)

With Yogrishi Vishvketu

November 7 - December 13, 2019
Anand Prakash Yoga Ashram

200 Hour Yoga Teacher Training (February 2020)

With Yogrishi Vishvketu and Mary Hammerstein

January 30 - February 28, 2020
Anand Prakash Yoga Ashram